Hem

Örtholm Consulting


”Ledning och styrning av IT är som ett komplext pussel där bitarna ständigt förändras och nya bitar kommer till. Tekniken blir ofta det centrala och man tappar lätt fokus på affärsbehoven som skall tillgodoses. Följden blir ett växande gap till huvudverksamheten, som snart hittar egna lösningar och nya små pussel bildas.


Detta blir extra tydligt när IT-drift och förvaltning helt eller delvis är outsourcad eller på annat sätt hanteras av externa parter. När olika parter är inblandade ställs deras olika mål och ambitioner ofta mot varandra. Så väl kontrakt som lösningar blir snabbt inaktuella och fokus på effektivitet kan motverka den innovation och flexibilitet som verksamheten behöver.


Sedan är det ju så att oavsett behov och möjligheter handlar tjänster alltid om människor – mottagare och utförare – och när det gäller människor kan allt (eller inget) hända!


Med mer än 30 års erfarenhet i olika ledar- och konsultroller inom IT-tjänsteföretag har jag byggt upp en gedigen erfarenhet kring vad IT-tjänster handlar om. Jag har arbetat med att sälja, starta upp, utveckla och avveckla tjänster. Det är med denna erfarenhet som grund jag nu vill hjälpa företag och organisationer att långsiktigt få ut den mesta möjliga affärsnyttan av sina investeringar i strategiska relationer kopplade till IT-verksamheten."


Hans Örtholm


Örtholm Consulting tar utgångspunkt i antagandet att strategiska relationer, till exempel outsourcing och partnerskap, har till syfte att långsiktigt stödja en verksamhets mål och strategier. För att detta skall lyckas krävs att tre pusselbitar är på plats:


  1. Ett agilt förhållningssätt i ledning och styrning
  2. En effektiv innovationsledning
  3. En väl fungerande samverkan på alla nivåer

Ordet agil betyder lättrörlig och är besläktat med det engelska ordet agility, som handlar om förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändring. Ett agilt förhållningssätt innebär således att strukturerna för ledning och styrning av samarbetet skall kunna hantera de behov av förändring och flexibilitet som verksamheten har.