Tjänster

Tjänster


Tjänsterna som Örtholm Consulting erbjuder syftar till att hjälpa företag och verksamheter säkerställa en långsiktig affärsnytta med sina strategiska relationer.


Tjänsterna vänder sig till både kunder och leverantörer av IT-tjänster och många gånger får de bäst effekt när berörda parter är engagerade. 

  Agil ledning och styrning

  Örtholm Consulting utformar tillsammans med parterna de forum, processer, team och metodik som säkerställer så väl löpande kontroll och uppföljning av leveransen som den flexibilitet som krävs för att stödja verksamhetens mål och strategier över tid. Detta innefattar etablering av en ledningsstruktur som säkerställer transparens och konstruktiv dialog på alla nivåer i samarbetet.


  Innovationsledning

  Örtholm Consulting hjälper parterna att utforma och etablera en effektiv innovationsledning. I detta ingår de strukturer och metoder som krävs för att gemensamt driva innovationsarbetet, samt en komplett struktur för att mäta och sätta mål för innovationssamarbete vilket möjliggör så väl uppföljning som en effektiv kommunikation med olika intressenter.


  Samverkan i team och mellan individer

  Örtholm Consulting hjälper till att få de team och individer som ingår i relationen att hitta sina roller och att fungera effektivt tillsammans. Detta kan göras så väl individuellt som i grupper. Örtholm Consulting kan även hjälpa till när något i samarbetet går det snett och det behövs en extern katalysator, eller ”äktenskapsrådgivare”.


  IT-styrning från ett verksamhetsperspektiv

  Örtholm Consulting kan kartlägga hur den övergripande IT-strategi, som ligger till grund för ett strategiskt samarbete, följer verksamhetens strategi. I kartläggningen synliggörs även om möjligheterna med det strategiskt samarbetet kommer verksamheten till godo. När kartläggningen är avstämd med beställaren tar Örtholm Consulting fram förslag på åtgärder utifrån kartläggningen.


  Interrimsuppdrag

  Örtholm Consuling kan gå in som ledare under kortare eller längre tid för att säkerställa kontinuitet i en strategisk relation. Det kan till exempel vara i samband med ett förändringsarbete, när det kommer in nya medarbetare, eller vid frånvaro.