Tjänster

Tjänster

  Tjänsterna som Örtholm Consulting erbjuder syftar till att hjälpa företag och offentliga verksamheter att få ut det största möjliga värdet av sina investeringar i strategiska relationer inom IT. Tjänsterna vänder sig till både kunder och leverantörer där samarbete och engagemang genererar ett högre värde till alla inblandade parter. Tjänsterna omfattar:


  • Agil ledning och styrning

  • Effektiv innovationsledning

  • Samverkan i team och mellan individer

  • IT-styrning utifrån ett verksamhetsperspektiv

  • Interrimsuppdrag

  Er utmaning

  Ni håller på att etablera en strategisk affärsrelation med en leverantör, kund eller partner, alternativt så har ni en affärsrelation, som ni bedömer borde kunna generera ett större värde än idag.

  Ett agilt förhållningssätt i ledning och styrning

  • Ni behöver ett avtal som skapar grunden för ett samarbete som stöttar verksamheten långsiktigt
  • Ni skall etablera en gemensam styrning med strukturer som ger kontroll och stabilitet, samtidigt som den är flexibel och anpassningsbar
  • De strukturer ni har haltar i förhållande till de behov och krav som verksamheten ställer

  Förnyelse genom en effektiv innovationsledning

  • Ni har behov av ett partnerskap som kan hjälpa verksamheten möta marknadens behov och möjligheter
  • Ni får inte ut de möjligheter till innovation och nyskapande som det finns kapacitet för i ert samarbete
  • Ert samarbete står still och utvecklas inte, vilket genererar missnöje och frustration på olika nivåer

  En väl fungerande samverkan mellan individer på alla nivåer

  • Ni behöver klargöra vilka roller som skall finnas och vad som ingår i dessa för att ert samarbete skall fungera optimalt
  • Samarbetet i era team behöver utvecklas så att era team fungerar effektivt tillsammans
  • Någon individ fungerar inte i samarbetet eller det har skurit sig mellan personer vilket påverkar affärsrelationen negativt

  En strategi som är anpassad till verksamhetens behov

  • Ni behöver säkerställa att basen för er affärsrelation är väl förankrad i verksamhetens behov och strategier
  • Ni är inte klara över om alla möjligheter som finns i ett strategiskt samarbete verkligen kommer verksamheten till godo
  • Verksamheten skaffar lösningar vid sidan av det strategiska samarbete som ni har etablerat

  Erfarna ledare

  • Under uppstart av en ny strategisk relation så behöver ni tillfällig hjälp för att säkerställa en snabb och effektiv uppstart av samarbetet
  • Ni har behov av en ledare som under en period kan säkerställa kontinuitet i en strategisk relation

  Mina erbjudanden

  Vid en upphandling eller när ett partnerskap etableras på annat sätt kan jag hjälpa er lägga grunden för ett ömsesidigt positivt samarbete. Uppstår det nya behov eller om ni får problem i ert samarbete kan jag som utomstående och oberoende kunsult hjälpa er att hantera även detta.

  Agil ledning och styrning

  Tillsammans med er och er samarbetspartner kan jag utforma de avtal och strukturer som säkerställer så väl kontroll och stabilitet som den flexibilitet som krävs för att stödja verksamhetens behov över tid. Detta innefattar etablering av en ledningsstruktur som säkerställer transparens och konstruktiv dialog på alla nivåer i samarbetet.

  Effektiv innovationsledning

  Jag hjälper er att utforma och etablera en effektiv gemensam innovationsledning. I detta ingår de strukturer och metoder som krävs för att gemensamt driva innovationsarbetet, samt en komplett struktur för att mäta och sätta mål för innovationssamarbete. Detta möjliggör både uppföljning och effektiv kommunikation med olika intressenter.

  Samverkan i team och mellan individer

  Jag arbetar tillsammans med individer eller grupper för att få dessa att hitta sina roller och att fungera effektivt tillsammans. Jag kan också hjälpa till när något i samarbetet går det snett och det behövs en extern katalysator – ”äktenskapsrådgivare” – där jag som utomstående kan undvika positionering och intern politik.

  IT-styrning utifrån ett verksamhetsperspektiv

  Genom att kartlägga den övergripande IT-strategi som ligger till grund för ert samarbete i förhållande till verksamhetens strategi och samarbetet i stort kan jag synliggöra möjligheterna och brister från ett verksamhetsperspektiv. Efter att kartläggningen är avstämd er tar jag fram och presenterar förslag på åtgärder för hur ert samarbete skall kunna generera ett ökat värde.

  Interrimsuppdrag

  I samband med förändringsarbete eller vid temporära behov kan jag gå in som ledare i er organisation för att säkerställa kontinuitet och resultat. Jag kan åta mig roller på så väl kund- som leverantörssidan.