Tjänster

Tjänster


Örtholm Consulting åtar sig kortare eller längre uppdrag inom ledning och styrning av IT. Verksamheten kopplar till den erfarenhet Hans Örtholm byggt upp under sina mer än 30 år i olika ledarroller inom IT-tjänsteföretag. I tillägg till detta har Hans ett gediget kontaktnät och kan därigenom komplettera sina kompetenser efter behov.


Som oberoende konsult kan Örtholm consulting formulera uppdragen helt utifrån varje specifikt behov. Här är ett antal exempel på uppdrag och områden inom vilka Örtholm Consulting åtar sig uppdrag.

  • Utveckla samverkan mellan IT och affärsverksamheten

  Analysera samverkan mellan IT och affärsverksamheten för att identifiera förbättringsområden.

  Stötta verksamheten att planera och driva förändringsarbetet för att uppnå önskade resultat.

  • Utveckla samarbetet med leverantörer och partners

  Analysera leverantörsförhållanden för att identifiera möjligheter att utveckla och förbättra samarbeten.

  Tillsammans med berörda parter planera och driva införande av överenskomna åtgärder.

  • Coachning av team och individer i IT-organisationen

  Stöd till individer och team vid förändringsarbete genom individuell coaching/mentorskap eller i form av workshops och utbildning av grupper. Här kan med fördel verktyg som till exempel Insights Discovery användas.

  • Utveckla innovationsarbetet 

  Analysera hur IT-organisationen bedriver innovationsarbete tillsammans med affärsverksamheten för att identifiera förbättringsområden, samt stötta verksamheten att planera och driva förbättringsarbete för att nå uppsatta mål.

  Planera och genomföra specifika innovationsworkshoppar med verksamhet och externa inspiratörer.

  • Hantera strukturella problem inom IT-verksamheten

  Analysera nuläge och identifiera grundorsaker till akuta eller långvariga problem inom IT-verksamheten och utarbeta handlingsplaner för att åtgärda dessa. Medverka vid planering och genomförande av förändringsarbete.

  • Utveckla IT-tjänster

  Stödja IT-organisationer eller IT-tjänsteföretag med processmetodik och struktur vid framtagning av affärsplaner för IT-tjänster och utformning av dessa.

  • Chef/Ledare att hyra 

  Chef/ledare att hyra på hel- eller deltid under kortare eller längre perioder.


  Läs mer detaljerade beskrifningar av tjänsterna som Örtholm Consulting erbjuder här nedan.

  Utveckla samverkan mellan IT och affärsverksamheten

  Inte sällan hörs representanter från kärnverksamheten i ett företag eller organisation ge uttryck för en frustration över att IT-avdelningen arbetar utan att de som använder IT-systemen involveras i tillräcklig grad. En konsekvens av detta kan bli att dyra investeringar inte ger den avkastning som var tänkt, eller i värsta fall helt går om intet. En annan, mer långsiktig, konsekvens kan vara att IT-kostnaderna ökar samtidigt som olika avdelningar börjar köpa in egna IT-lösningar, s.k. shadow IT.


  • Örtholm Consulting kan hjälpa till att identifiera och analysera brister och utmaningar i relationen mellan IT och verksamheten och därefter ta fram råd och handlingsplaner avseende hur dessa skall hanteras. Örtholm Consulting kan därefter finnas med och stödja eller leda införandet av sådana handlingsplaner.


  Hans Örtholm har byggt upp sin erfarenhet i och omkring ett flertal outsourcinguppdrag där hans organisation kunnat hjälpa kunder att strukturera dialogen med användarna.

  Utveckla samarbetet med leverantörer och partners

  Många företag och organisationer brottas idag med att de har för många leverantörer. Därför försöker man samla ihop uppdrag till färre, s.k. strategiska leverantörer och partners. Samtidigt drar affärsmodeller med molntjänster och mobila lösningar åt det motsatta hållet, där kärnverksamheten snarare tenderar att teckna avtal direkt med tjänsteleverantören och kringgå sin IT-organisation. I slutänden sitter verksamheten med en komplex samling av stora och små leverantörer där funktionaliteten många gånger blir beroende av leverantörer utan formella kopplingar. Så länge allt snurrar på så går detta vanligtvis bra, men när problem uppstår eskaleras dessa lätt av att olika leverantörer pekar på varandra och då sitter kunden med Svarte Petter.


  • Örtholm Consulting kan hjälpa till att kartlägga och analysera komplexiteten i leverantörs­floran, samt ge konkreta förslag på hur en IT-organisation skall kunna strukturera detta.
  • Örtholm Consulting kan också, som oberoende part, hjälpa till att strukturera och organisera samverkan i situationer där flera leverantörer är involverade så att alla parter får en fungerande plattform att arbeta utifrån. Denna typ av insats görs med fördel i samband med större upphandlingar eftersom den alltid har kopplingar till avtal.


  Som kundansvarig och konsult hos globala leverantörer av IT-tjänster har Hans Örtholm skaffat flerårig erfarenhet av relationer med kunder och tredjepartsleverantörer, både sådana som fungerat och inte fungerat. Hans har också genomfört uppdrag där han utvecklat och implementerat modeller för styrning av komplexa IT-tjänster.

  Coachning av team och individer i IT-organisationen

  Vid en större omstrukturering av IT-verksamhet får personalen ofta nya roller och med dessa nya ansvarsområden. Speciellt tydligt blir detta när verksamhet outsourcas till en extern leverantör och personal i viss utsträckning flyttas över till denne. I ett sådant läge kan personer, som nyss var kollegor, plötsligt befinna sig i en kund- och leverantörsrelation. Även om personalövertagande inte görs kan det ibland behövas stöd från någon utomstående för att grupper, som samverkar inom ett företag eller mellan företag, skall hitta rätt och få ett så effektivt samarbete som möjligt.


  • Örtholm Consulting kan stötta så väl individer som team i att landa rätt i sina nya roller och sammanhang. Detta kan göras i form av mentorskap eller i form av workshops och utbildning av grupper. Verktyg som till exempel Insights discovery kan användas för att ge extra stöd till individerna i en sådan process.


  Hans Örtholm har coachat både team och individer i olika roller. Exempel är ett program där både kunden och leverantören i sourcinguppdrag deltog, coachning av ett innovationsteam i samband med rekrytering, samt utbildning av supportorganisationer i konsultrollen.

  Utveckla innovationsarbetet

  Ett nyckelord inom IT-förvaltning är stabilitet och det bästa sättet att undvika störningar är att inte göra något. Därför finns det inom många IT-organisationer en inneboende tröghet för att utveckla och förändra. Detta blir ofta väldigt tydligt när verksamhet outsourcas och nyckeltalen i huvudsak består av tillgänglighetsmål och svars- eller lösningstider. När förändringar väl görs sker det ofta i större komplexa projekt som drar resurser från både IT-verksamheten och kärnverksamheten. Genom att införa processer för ständig förbättring och genom att driva innovationsworkshopar kan innovations­arbetet bli en naturlig del av verksamheten och även integrera representanter från så väl kärnverksamheten som partners och leverantörer.


  • Örtholm Consulting kan bidra i innovationsarbetet genom att kartlägga och analysera nuläget för att sedan ta fram förslag på organisation och processer. I ett nästa steg kan Örtholm Consulting vara med och stötta vid implementationen av dessa.
  • Örtholm konsulting kan också medverka mer handgripligt i innovationsarbetet genom att planera och genomföra innovationsworkshops, där normalt representanter från kärnverksamheten, från IT-organisationen och eventuellt från partners och leverantörer medverkar tillsammans med oberoende experter och coacher. På detta sätt säkerställs att affärsnytta, marknadstrender och tekniska möjligheter kan kopplas ihop i ett forum.


  Hans Örtholm har utarbetat och implementerat processer och strukturer för innovation. Hans har också planerat och faciliterat ett antal innovationsworkshopar.

  Hantera strukturella problem inom IT-verksamheten

  När en IT-organisation, eller annan tjänsteorganisation för den delen, får problem är det lätt att kasta sig över lösningen utan att först analysera problemet ordentligt. Detta är en naturlig reaktion när konsumenterna av tjänsterna och andra intressenter skriker efter snabba resultat. Inte allt för sällan löser man problem genom att organisera om, byta ut någon ledare eller hyra in en annan part.


  • Här kan Örtholm Consulting bidra genom att ordentligt kartlägga situationen och ta fram alternativa lösningar parallellt med att verksamheten vidtar akuta åtgärder och arbetar för att hålla näsan över vattnet. Som oberoende konsult kan Örtholm Consulting ställa frågor och ge råd som kanske inte alltid är helt bekväma, men som kan vara nödvändiga för att komma åt kärnan i en uppkommen situation. Örtholm Consulting kan sedan vara med och stötta verksamheten vid genomförandet för att säkerställa att önskade resultat uppnås.


  Hans Örtholm har medverkat i en mängd förändringsprojekt, så väl mindre som rört det egna teamet som större mer omfattande som omlokalisering av verksamheter till annat land.

  Utveckla IT-tjänster

  I samband med utveckling av affärsplaner och strategier är det lätt att man fastnar i gamla hjulspår och lösningar som man alltid gjort. Då kan det behövas en utomstående parts ögon och erfarenheter. Detta gäller både vid försäljning av tjänster till utomstående och när en avdelning skall formulera och paketera sina tjänster internt.


  • Örtholm Consulting kan bidra med processmetodik och struktur i arbetet med att utarbeta affärsplaner. Med erfarenheter från den nordiska marknaden och försäljning inom IT-branschen kan Örtholm Consulting som utomstående inspiratör även bidra med konkreta inspel till planerna.


  Som ansvarig för kundteam och affärsområden har Hans Örtholm utarbetat affärsplaner för IT-tjänster inom branscher som resor och transporter, tillverkande industri, telekommunikation och offentlig sektor. Som konsult och coach har Hans också stöttat andra i processen kring affärsutveckling.

  Chef/Ledare att hyra

  En verksamhet kan av olika skäl behöva ta in en extern ledare för att fylla tillfälliga gap. Det kan bli fallet i samband med att någon i den ordinarie verksamheten slutar eller blir långledig. Det kan också behövas i samband med förändringsarbete, där den ordinarie ledaren antingen är upptagen med förändringsarbetet och behöver avlastning, eller för att faktiskt driva själva förändringsarbetet.


  • Örtholm Consulting kan erbjuda ledare att hyra under längre eller kortare perioder.


  Hans Örtholm har innehaft en mängd olika ledarroller, så väl av virtuella team som renodlade chefsroller. Hans har arbetat med team både lokalt och internationellt, bland annat med medarbetare i Norden, Balticum, Bulgarien, Rumänien, Irland och Indien.