Metoder

Metoder

Örtholm Consulting arbetar med metoder och verktyg utifrån de behov och krav som ställs i varje enskilt uppdrag. Därför kan  genomförandet se helt olika ut från uppdrag till uppdrag. Några av verktygen som Örtholm Consulting presenteras här.

MILO

Milo är namnet på familjen Örtholms hund, en Australian Sheepherd.


Det är också ett angreppssätt som används av Örtholm Consulting i olika analyser av verksamheter, samarbeten och situationer. MILO står i detta fall för:

  • Mål och affärsnytta – Grunden för all verksamhet är att mål och affärsnytta skall vara klarlagt. Är det inte tydligt vad som förväntas av en verksamhet kommer man aldrig lyckas på sikt. Här kan det också behövas en omvärldsanalys för att kunna sätta verksamheten i sitt sammanhang.
  • Innovation och utveckling – En verksamhet måste överleva över tid vilket innebär en ständig resa och förändring. Därför behöver verksamheten en klar bild av hur innovation och förändringsarbete skall hanteras. Här kan även marknads- och tekniktrender behöva analyseras för det specifika området.
  • Leverans och leveransuppföljning – När ovanstående byggstenar är klarlagda är det dags att titta på leveransen och hur den följs upp. Finns det specifika krav på hur verksamheten skall genomföras skall dessa identifieras. Det kan till exempel vara krav på att speciella processer skall följas, verktyg skall användas eller lagkrav och regelverk som skall tillgodoses.
  • Organisation och kompetens – Den sista byggstenen som kartläggs är vem eller vilka som leder och utför verksamheten. Kompetenskrav och sammansättning kartläggs vad gäller behov och nuläge. Här adresseras också i vilken omfattning en verksamhet drivs internt respektive av underleverantörer.


Med hjälp av ovanstående modell säkerställs att alla aspekter av en verksamhet analyseras på ett strukturerat sätt. Tågordningen är också viktig för att säkerställa att detta görs effektivt och på rätt nivå och utan att gå för mycket på djupet. Ibland kan externa experter behövas och i sådana fall görs överenskommelser om formerna för detta.

Trestegsmodellen

När Örtholm Consulting genomför ett utredningsuppdrag göras detta oftast i tre steg.


  1. Informationsinsamling – Detta omfattar genomgång av avtal, dokumentation och annan skriftlig information som finns tillgänglig, samt intervjuer med överenskomna nyckelpersoner.
  2. Sammanställning och analys – Det insamlade materialet sammanställs enligt MILO-modellen och/eller andra relevanta strukturer. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot redovisas i en rapport, uppdelat på respektive område. Rapporten presenteras i en workshop där uppdragsgivarens nyckelpersoner får möjlighet att ge återkoppling. Syftet med denna workshop är att hitta saker som saknas eller är missuppfattade, och att tillsammans prioritera de saker som framkommit. Resultatet redovisas i en uppdaterad rapport.
  3. Framtagning av åtgärdsförslag – Utifrån den uppdaterade rapporten utarbetas förslag på åtgärdsplan. Hur planen ser ut varierar från uppdrag till uppdrag och vad som framkommit i de tidigare stegen. Planen kan bestå av en tydlig roadmap med väl definierade milstenar, men den kan också bestå av en meny med olika åtgärder som uppdragsgivaren själv kan plocka ifrån och prioritera utefter efter hand. Finns alternativa lösningar redovisas dessa med konsekvenser och rekommendationer.